Зміст семінарських занять

Номер теми Тема семінарського заняття Кількість годин
VIІ семестр. Модуль І. Модуль І. Вступ. Історія становлення та розвитку шкільної історичної освіти та методика викладання.
Змістовий модуль І Історія становлення та розвитку шкільної історичної освіти та методика викладання.
Тема 1. Предмет, завдання, навчальної дисципліни «Шкільний курс історії та методика його викладання». План: 1. Структура курсу «Шкільний курс історії та методика його викладання». 2. Аналіз літератури з шкільного курсу історії та методики його викладання 3. Методика пошуку та добору історичної літератури.
Тема 2. Історія становлення та розвитку шкільної історичної освіти та методики навчання історії. План: 1. Ґенеза історичної освіти та методика навчання історії на Україні у ХVІ Зміст семінарських занять – XХ ст. 2. Методичні особливості викладання історії в радянський період. 3. Особливості сучасного етапу розвитку історичної освіти на Україні.
Тема 3. Структура історичної освіти на Україні. Програми та підручники з історії України та всесвітньої історії. План: 1. Етапи формування сучасної шкільної системи освіти України. 2. Концепція історичної освіти в Україні. 3. Методика аналізу підручників з історії. 4. Програма з Історії України.
Модуль ІІ. Формування історичних знань у учнів середньої школи.
Змістовий модуль ІІ. Засоби, методи навчання історії України.
Тема 4. Засоби формування вмінь та ключових компетенцій як компонент змісту шкільної історичної освіти. 1Класифікація основних умінь (компетенцій). 2. Хронологічні вміння.Картографічні вміння. Образні уміння. Логічні уміння. Оцінні уміння. 3. Класифікація історичних понять Зміст семінарських занять. 4. Шляхи та засоби формування знань про історичні поняття та історичні закономірності при вивченні історії.
Тема 5. Традиційний урок історії в сучасній школі. План: 1. Типологія уроків з історії. Структури основних типів уроків. 2. Форми уроків з історії. 3. Способи розподілу навчального часу згідно основних етапів уроків. 4. Підготовка вчителя до уроку історії. 5. План-конспект уроку. 6. Переваги та недоліки традиційного системи навчання.
Тема 6. Методи наочного навчання історії. План: 1. Види наочних засобів навчання: предметна, образотворча, умовно-графічна. 2. Методика використання структурно-логічних схем, графіків, діаграм. 3. Технічні засоби і їх застосування на уроках історії.
МОДУЛЬ ІІІ. Методика підготовки та проведення уроку історії.
Змістовий модуль ІІІ. Методика підготовки та проведення Зміст семінарських занять уроку історії.
7-9 Тема 7. Типи уроків історії. План: Заняття 1. 1. Урок історії як елемент та основна форма навчання і виховання учнів 2. Традиційні структурні елементи уроку історії 3. Нові сучасні підходи до проведення уроку історії. Заняття 2. 1. Вступний урок. Структурні елементи уроку 2. Методика підготовки та проведення вступного уроку. Заняття 3. 1. Урок формування нових знань та умінь. 2. Структурні елементи уроку. 3. Комбінований урок історії. Охарактеризувати основні методичні вимоги які пред’являються до комбінованого типу уроку історії.
Тема 10 Структурні елементи уроку історії. План: 1. Місце і призначення кожного структурного елемента уроку. Логічний взаємозв’язок всіх елементів структури уроку історії. 2. Призначення й утримання «організаційного моменту» уроку. 3.Цілі і задачі Зміст семінарських занять опитування. Основні правила проведення опитування. Заняття 2. 4. Дискусія як один з ефективних засобів активізації розумової діяльності учнів. 5. Основні правила оцінки відповіді учнів. 6.Основні методи викладу нового матеріалу. Домашнє завдання.
Тема 11. Конспект уроку і методика аналізу уроку. План: 1. Форми конспекту уроку 2. Структурні елементи конспекту уроку. 3. Методика підготовки конспекту та засоби роботи з ним.
Тема 12. Вчитель історії. 1. Види діяльності вчителя історії в школі. 2. Основні етапи підготовки вчителя історії до уроку. 3. Самооцінка і аналіз педагогічної діяльності вчителя. 4. Творчий характер проведення уроку історії. Культура мовлення вчителя історії.
Тема 13. Кабінет історії і позакласна робота вчителя історії.1.Історичний кабінет і його роль у навчанні, розвитку і Зміст семінарських занять вихованні учнів середньої школи. 2. Основне устаткування шкільного кабінету. Організація роботи історичного кабінету.Задачі позакласної роботи з історії. зв’язок позакласної роботи з навчальним процесом. 3. Основні форми позакласної роботи з історії. 4. Методика організації гурткової роботи, екскурсій, вечорів, вікторин, диспутів.
Разом за __VII___ семестрЗміст самостійної роботи

Номер теми Зміст самостійної роботи Кількість годин
VIІ семестр. Модуль І. Модуль І. Вступ. Історія становлення та розвитку шкільної історичної освіти та методика викладання.
Змістовий модуль І Історія становлення та розвитку шкільної історичної освіти та методика викладання.
Тема 1. Предмет, завдання, навчальної дисципліни «Шкільний курс історії та методика його викладання». Проаналізувати статтю О. Фідрі «Методологія Зміст семінарських занять історія та тенденції розвитку шкільної історичної освіти»; 2. Виявити та законспектувати головні сучасні підходи у викладанні історії у школах України.
Тема 2. Історія становлення та розвитку шкільної історичної освіти та методики навчання історії. 1. Проаналізувати концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський світовий простір.
Тема 3. Структура історичної освіти на Україні. Програми та підручники з історії України та всесвітньої історії. 1. Проаналізувати матеріали статей: «Освіта у школах України». 2. Виявити головні напрямки та зміст сучасної освіти на Україні.
Модуль ІІ. Формування історичних знань у учнів середньої школи.
Змістовий модуль ІІ. Засоби, методи навчання історії України.
Тема 4. Засоби формування вмінь та ключових компетенцій Зміст семінарських занять як компонент змісту шкільної історичної освіти. 1. Намалювати відрозок часу. 2. Накреслити схему «Класифікація історичних понять» 3. Заповнити таблицю «Методика використання мап та таблиць на уроках історії».
Тема 5. Традиційний урок історії в сучасній школі. 1. Підготувати розповідь з Всесвітньої історії на тему «Перша світова війна». 2. Проаналізувати особливості сюжетної розповіді.
Тема 6. Методи наочного навчання історії. 1. Заслухати та проаналізувати матеріал уроку з теми «Запорізька Січ у другій пол. 17 ст.». 2. Обґрунтуйте доцільність використання видів загальнодидактичних методів навчання на уроці історії.
МОДУЛЬ ІІІ. Методика підготовки та проведення уроку історії.
Змістовий модуль ІІІ. Методика підготовки та проведення уроку історії.
Тема 7. Типи уроків історії. 1. Структурні елементи уроку. 2. Проаналізувати Зміст семінарських занять структуру та зміст уроку «Українська держава за гетьманування І.Мазепи»
Тема 8 Структурні елементи уроку історії. 1. Підготувати тести з теми «Перша світова війна» 2. Проаналізувати зміст та види тестів. 3. Заслухати та проаналізувати матеріали підсумкового уроку з теми «Перша світова війна»
Тема 9. Конспект уроку і методика аналізу уроку. 1. Проаналізувати конспекти уроків: «Утворення Афінської держави», «Початок людського життя на Україні» 2. Прокоментувати переваги та недоліки конспекту уроку
Тема 10. Кабінет історії і позакласна робота вчителя історії. 1. Роль шкільного кабінету історії в навчанні та виховані школярів. 2. Обладнання кабінету та організація його роботи. 3. Зміст та форми позакласної роботи вчителя історії.
Разом за ___VІІ___ семестр


documentacgjsbp.html
documentacgjzlx.html
documentacgkgwf.html
documentacgkogn.html
documentacgkvqv.html
Документ Зміст семінарських занять