А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница

Глеб Зернов-Тучко

Менд, Булгн! эн тер го бяяняв! гертян бяяняв, шидрхн иряд, хотан уучкв, ода интернетд орлав. чи ю кежянч?

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:09|Это спам|Ответить

Булгун Бавкаева

би бас энд сууж,анав,
маднд халун усн уга, би шуд ж,е гиж,яняв!!=(
ода кюляж,яняв кезя ик ширтя суулг халулх...))))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:15|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

ю, хям, хям. ягад бийан уганач? бяк, киртя кюн кишгтя))))))))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:18|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

угадахла, еерд кюн юмнас яяхш гигяд, киитн усар бийан уга)))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:20|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

мендют урмуд)

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:20|Это спам|Ответить

Булгун Бавкаева

хахаххах, угалгон яахм?
цевр кюн А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница киртяс даву кишгтя))))))эсий?))

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:22|Это спам|Ответить

Булгун Бавкаева

менд, Альбин!

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:22|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Менд, Альбина. Булгн, бийчн биян угадггов! евкнрля ядл))) намаг дурагад ке!

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:27|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

Элстәс Ик-Буурлтал нүүҗәсн бөөсн Ик-Буурлас Элст талан нүүҗәсн нуста харhна. Менд, нусн! Менд, бөөсн! Бөөсн, альдаран нүүҗ йовнач? Элстас Ик-Буурлтал... Яhад? О яhҗ гихв ода...Сян бәәдләс биш...Ода Элстд бәәҗ болшго, цаг ирв, цуг гермүдт усн, савнг, шампу гидг юмн дала! Хувцн цевр, өдр болhн хувцан чигн А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница бийән чигн уhана! Ик-Буурлт болхла нег хөөчиг дахкхла амрад бәхәв! Мел теегт, мал-салта, бийән уhадг цол уга, унтсн цагтан бәәсн девләр бийән хучна. Тер девлин ноосн дотр бәрҗ үз намаг!..Та, нусн, Ик-Буурлас яhад зулҗанат? Мини җирhлм танла әдл бәәнм? Элстд күүнә хамрас hархлачнь чамаг цевр альчурд цеб ораhад, дулахн хавтхтан хавтхлчкна. Ик-Буурлт болхла хамрас hарад уга бәәтлнь чамаг нег кииhяр * hhым!!!* гиhәд hарин хойр хурhнд hарhад, өргәд, цуг бәәсн чидләрн, чамаhур hазр цокад оркна!!!!

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:28|Это спам А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Альбина, эн цецн туужиг альдас аббуч?)))) цецн кююня толгад цецн уг дала бяяня)))))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:36|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

ю кеж,янт? юнгат сеня орялля суунат?

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:36|Это спам|ОтветитьАльбина Монхаева

Санал,умшу би)))хальмгагар умшчанав даладл)
эн шоглhн)))

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:38|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

нусн беесня куундвр кючтя))) инягяд суунав)))) ухаха)))))))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:41|Это спам|Ответить

Булгун Бавкаева

би =)

Мне нравится

18 мая 2010 в 0:51|Это спам|Ответить

Виктор Манджиев

Мендт, кююндтя хальмгуд! Альбина, йосн шогта юмн ода болва. Чини омн Булгун усн уга гиж, усан ширтя суулhд халулж,анав гиhяд Шонхрта дуhарж,ахла, чи бёсн - нусн хойрин кююндвр А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница теднд орулж, огвч. Хяярн Булhна толhа! Бёёсн гихля, болв энд халун усн уга)))) Цааранднь тиигж, усн уга болхла бёёсн гедргян Элстд нююж, ирх!)))))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 2:27|Это спам|Ответить

Виктор Манджиев

Һаза хойр найн күрҗәх өвгн сууна. Тигҗәтл негн келдгчн: «Манҗ, тер хаалhин амнд ик чигн кевтсн чолуг үзҗәнчи?». Манҗ: «Үзҗәнәв». Санҗ: «Би баh цагтан ямаран чидлтә биләв, ода чигн тер чидлтәв!». Манҗ: «Яhҗ медвч?». Санҗ: «Баh цагтан тер чолуг өргҗчаддго биләв, ода чигн өргҗчадхшв!»

Мне нравится

18 мая 2010 в 2:53|Это спам|Ответить

Виктор Манджиев

Нег хальмг көвүн Москвад сурhульд б А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страницаәәҗ. Нег дәкҗ, көвүндән хошасн эцкинь ирҗ. Көвүнь Москва үзүләд, дәкәд зоопарк үзүлхәр йовна. Эцкнь бегемотиг үзҗкәд алң болад келнә:
-Ю, яhсн ик гахав!!!
-Энтн гаха биш! Энтн бегемот!- гиҗ көвүн келнә.
-а – а -а.
Цааран йовҗ йовад страусиг үзнә:
-Ю, әәҗәсв, ямаран ик такав!!!
- Энтн така биш, энтн страус! - гиж көвүн келнә
-а – а - а
Цааранднь йовҗ йовад мөчниг үзнә. Эцкинь зогсчкад, зүн таласнь хәләчкәд, дәкәд барун таласнь хәләчкәд, алң болад сурна: " Кеем А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страницаә, чи энд ю кееҗәнәч, кезә Москвад ирвч?"

Мне нравится

18 мая 2010 в 7:11|Это спам|Ответить

Александра Зулаева

ахахахахахахаха))))))))))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 9:16|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

ахахааххаха,Виктор,би эн юмнд онгян огсн угав))))уняр кельж,янач))))йир таасгдна чини шоглhн нанд))))
Санал,би тер бёёсня-нуусна кундвр нег теемд умшлав,Виктор бичля)))
мендут,ямаран бянт?
цуг амулнг одрт болтха!

Мне нравится

18 мая 2010 в 9:23|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

дякад энуня тускар)Булгун ода Москвад сурhуль сурна))))тиигяд болхла бёсн Москвад йовх кергтя)

Мне нравится

18 мая 2010 в 10:23|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

кодлмштян суунав,начальникмуд гертян хот идх йовж,,би энд сууhад амрчанав невчкн))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 13:15|Это спам|Ответить

Online

Виталий А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница Боков

би бас көдлмштән! хот идҗәнәв!!!Альбина, Аршан болтха, Ардаснь олҗ учрҗ йовтха!

Мне нравится

18 мая 2010 в 13:57|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

тиигтхя!
бяяж,аhад начальница ирх,кодлх кергтя(((эх,кертян седняв би,муурадяву,8 сард кодлляв отпуск авлгон,зун шулуhар ирх болх ода,би куня hазрт йовнав)))

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:10|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

Би Элстәс өцкүлдүр ирләв. отпуск авлав. домбр цокад, шавашмуд келәд, дуулад бииләд, сәәнәр үүрмүдтә амрлав !!!

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:17|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

байрлж,анав))))
эх,мини отпуск тас узгдго хуурва(((
ну болг ода)))зато менгн авху А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница)ховцан биид авху)))бушмуд,hосан,така сард мини ах хюрм болх))))сяяхрулх бииян кергтя)хаахахха

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:20|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

:)))а-а-а, нә сәәнәр хә, би бас Така сар күлөҗәнәв, хувцин лавкд скидк болх, сән һосн үмтә, иигәд җил болһн скидк күләһәд, бас бийән болн мини өрк-бүлиг(мама, наһцх эгч, няньд...) сәәхрүләд бәәнәв.:)))

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:30|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

чи хәлә, ахин хүрмд йовад, эврән мордчкузач:)))

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:31|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

нее,яhж,анч,би бичкн ода))))така А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница сард хорн негдгч одрт нанд хорн ж,ил болх,ямаран хюрм нанд))))сурhулян сурх кергтя,диплом авх,дякад кодлх нег хойр-hурвн ж,ил,тикля мордх гем болх)))

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:40|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

хәләхм, цаг үзүлх, дуран күн өгхлә, дурта күүнә төлә җирһлән өгддг

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:44|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

))))уняр келж,янач))))болн би мордх седж,яхшу,пока седж,яхшу))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:47|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

я-я,нанд ода тиим сана толhад,акадь цагла нанд ду дуулхар захотелось))))

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:50|Это спам|Ответить

Цаган Анджукаева-Тостаева

нанд чон А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница кевтяhяр уульх дурм курчяня)) би кодлмштян-икяр муурад бяяву

Мне нравится

18 мая 2010 в 14:54|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

корк-корк,Цаган,болн ода бяяж,яhад гертян йовх цаг ирх,гертян амрхч)

Мне нравится

18 мая 2010 в 15:01|Это спам|Ответить

Цаган Анджукаева-Тостаева

бяяж,яhяд гисн, дякяд тавн час( няямн час куртл!) кодлху((( би овше хярхяр,герурн-хальмг тан,hчур

Мне нравится

18 мая 2010 в 15:03|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

О, көөрк, Цаһан:))би шинкн отпускас ирәд, көдлмштән зүүләд сууҗанав:)унтх дурм күрнә:)

Альбина, дуулхд дуртавчи? би бас:) Эн багд чини бичсн угмуд умшхла, чееҗм байрлна, йир соньн, ухата күүкн :)

Та Цаһанта А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница хоюрн мана улсин зөөр болҗанат!

Мне нравится

18 мая 2010 в 15:04|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

ааа,тикля Цаган,юм чамд келх,кодлмш-есть кодлмш,
би болн ода гертян кодлняв,Элст!)
Виталий,байрлж,анав тиим сян санан мини тускар санж,анач!
би болн йовнав,начальница ирвя!сян бяятн,соодян ирху)

Мне нравится

18 мая 2010 в 15:14|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

мендют, урмюд! би болхла, бас шин хальмг футболкан хулдж авхаранав. Нанд хальмг киилг бяяня, зуг ода халуржоч газа, тиимяс киилгян имсдггов, мана ательяс нег сяяхн кючтя гидг хальмг футболк кех кергтя.

Мне нравится

18 мая 2010 в 15:20|Это спам|Ответить

Булгун Бавкаева

Медвт, хальмгар дугардг кюндтя мини уурмюд!!!
ямаран А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница бяянят?

Мне нравится

19 мая 2010 в 0:18|Это спам|Ответить

Виктор Манджиев

Мендт, энкр хальмгуд! Сян зююд бярж, хонтн!

Нег хальмг күүкн африкин хар залуд хәрд hарад, нег хар көвүн төрнә. Удл уга, тер көвүн өссн цагт, экнь эврән селәндән көвүтәhән ирнә. Тер хар көвүн hаза hарад наадж йовсн цагт селәнә өвгдүд үзнә. Тиим хар көвүг йир үздго өвгдүд, алң болад, хальмгаhар сурна: «Хей, чи кенә көвүмбч?» Тер кёвүн цевр хальмг келәр келнә:”Мини нахц аавин нерн Ман А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страницаҗин Шимпә! А би Шимпән зе!".

Мне нравится

19 мая 2010 в 1:53|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

ахааххаха:)) соңслав!:)Шимпән зе!:)

Санл, чин нанд бас футболк авчк!!!

Мне нравится

19 мая 2010 в 13:04|Это спам|Ответить

Булгун Бавкаева

=)))
инягяд бяяву))

Ковюд, та хама футболк авхарант?
би болхла Буван Санж,д даалгхлав, ода куляжяняв тюнгиг)

Мне нравится

19 мая 2010 в 13:10|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Хаха)))))))) Виталя, авхарахла, энд ательед чини "мерки" кергтя. кечкяд бич. Мадн "Едгя цагин еерд сойл делгрюллгня цутхлнгин" ательегас футболк кехярянявдн.

Мне нравится

19 мая 2010 в 14:31|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

бИ 7ХОНГТАН ОТПУСК АВЛАВ,Элстд биләв, ЯҺАД НАНД ҖИҢҺЛСНГОЧ?! мартчкуч бааҗаһан?! Мерки кергго, чи меднәлмч д А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страницаәәдәәчнь "здоровый":))))

Мне нравится

19 мая 2010 в 14:36|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

Питер балһснд сурсн цагт "БОК" гиҗ намаг дуудлач, ода болхла "Виталя" болв

Мне нравится

19 мая 2010 в 14:37|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Ю, ягла, ягла, интернетд Виталя гиняв, энд дала амтн бяяня. Мадн ганцхн бяяхля, оньдин дервн цагт "Бок" келняв.
Нанд телефонд 5 едрля менгн го биля, чи нанд жиннюлхч тиигж санад чамаг кюлягяд биляв. А чи нанд жиннюлсн го болад, мартчкуч.

Мне нравится

19 мая 2010 в 14:47|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

Санл, чини үрмүдтә би харһлав, тойгчн медҗахшв, саадгас хаһад, гертән йовлав.чи көдлмшт биләлмч, нанд көв А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страницаүд келв.

Мне нравится

19 мая 2010 в 14:52|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Чи тенд билялмч, би медюляд, кедлмшян тегсчкяд, цутхлнгдан ирляв. Чи герядян йовлач)

Мне нравится

19 мая 2010 в 15:12|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

би умшчанав "гәрәдәд йовлач" :))))))))))
э, нанд нег сәәхн хальмг хувц уйчктн!!!::))))

Мне нравится

19 мая 2010 в 16:44|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

мендут урмуд,эн теемд орад нанд мини чееж,м байрлна,уняр кельж,анав))))
ямаран бяянат?
ьи гертян суунав, hаза йир киитн,хур орад чиктярж,оч((((
нанд таасгтхш тиим тенгрин бяядл(

Мне нравится

19 мая 2010 в 17:53|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Менд, Альбина. балгснд усн го, тиимяс киитн тенгрин бяядл мел дигтя болжана))) халунла бийан А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница, чирян угах кергтя, ода тас керго)))))

Мне нравится

19 мая 2010 в 22:21|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Гярядяд))))))) Бок, тиигхля орсагар келхля "на мой вкус" уйхм))) баажиг итклцжянч?)))

Мне нравится

19 мая 2010 в 22:27|Это спам|Ответить

Виктор Манджиев

Мендт, кююндтя уурмуд, энкр хальмгуд! Я появляюсь поздно ночью и исчезаю как призрак. Тиигяд би гемян танас сурж,анав. Альбина, би Булгунд шог шюльг бичяд огюлм, ширтя суулгин туск...

Ширтя суулhд усан халулдг
Одр болhн бийян уhадг
Цевр кюн хойр кишгтя гидг
Шог медяд, шоглад инядг
Чагортан кююкн Булгун гидг!

А, эн шюльг орс келяр " Самые красивые калмычки" гидг группд ,"Стихи" гидг темд, орад хялячктн:

Джана, спасибо за посвящение!
Получить их - это просто везение!
Я А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница их себе на стол сохранил,
А затем ночами не спал и учил!
И, я, Джана народ свой люблю!
Его геройства боготворю!
Сердце моё сжимается подчас,
Когда вижу как исчезает язык у нас!
К самым красивым и умным я обращаюсь,
На калмыцком говорить, не стесняясь!
Пусть льётся из ваших уст, язык наш родной!
Деток рожайте, чтоб род стал большой!
Ведь дети наше богатство и радость,
Не страшна многодетным старость!
Каждый ребёнок кусок принесёт,
И голодным старик никогда не умрёт!
Лаской, почётом вас окружат!
Вот тогда ты поймёшь как богат!

Мне нравится

20 мая 2010 в 4:43|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

Мендут Виктор,куштя А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница шюльг та бичсн билят,нанд йир таасгдв))))би бас дала шюльг бичняв,нег дяякч бичкхн дегтр hарва))))
болн би орсаhар бичняв,нег дякч би хальмг шюльг бичляв,тер 3 классд биля,Цаhан Сарин тускар бичляв,гертян хяяhад олдхла таанд узлху!
Виктор,мини тускар бас нег бичкн шюльг бичх болхий?)

Мне нравится

20 мая 2010 в 10:46|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

))) тадн, няяжнр, Виктор Альбина хойр, бичачнр бяяжвт. сян, еерд улс аргта, ухата!) Альбина, чи мел орчлнгин скромная)))))) би бас урд цагт шулг бичсн биляв, орсагар, зуг тескн газрин тускар, терскн келня тускар бяяня. Ода бичхшв, зуг зярмдя кергтя, би тиигж санжанав.

Мне нравится

20 мая 2010 в 14:21|Это А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница спам|Ответить

Альбина Монхаева

Санал,чи наадулнач-скромная гиhяд,аль уняр кельж,янач))))

Мне нравится

20 мая 2010 в 14:35|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Уняр келжяняв! шуд нанд мини теля мини тускар шулг бичтн)))))))) орчлнгин скромная мана кюн))))))

Мне нравится

20 мая 2010 в 21:52|Это спам|Ответить

Виктор Манджиев

я бы хотел обратить Ваше внимание на свободную, общедоступую, электронную энциклопедию "Википедия", содержимое которой создается добровольцами со всего мира, а именно на ее раздел на калмыцком языке. Адрес раздела http://xal.wikipedia.org/.
Материалы Википедии являются свободными для использования; любой может вносить в них изменения; Википедия не имеет строгих правил ("правьте смело") ; изменения проявляются сразу (не придется ждать, когда А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница их опубликуют).

Я убедился, что среди калмыков мало кто знает о существовании сайта, почти целиком (включая интерфейс) на калмыцком языке, содержимое которого создают посетители. Поэтому также предлагаю Вам рассказать всем интересующися калмыцким, и тем более, носителям языка о сайте xal.wikipedia.org и если возможно, республиканским СМИ.

Мне нравится

21 мая 2010 в 2:14|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Хялячкняв ода!

Мне нравится

22 мая 2010 в 0:07|Это спам|Ответить

Виктор Манджиев

Мендт, хальмг зюрктя, хальмг келтя мини уурмюд!!! Альдаран цугтан геедрвт, узгдлго? Эн халхт одр болhн орад келян сергяhяд, бяяхм.

Мне нравится

24 мая 2010 в 2:18|Это спам|Ответить

Mr Doldaev

Модар цоксн метяр келдг,
Моhа кевтя хатхн келдг,
Кюд чолуг хамхлн келдг А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница,
Кючтя хальмг келн!

Мне нравится

24 мая 2010 в 22:49|Это спам|Ответить

Online

Виталий Боков

Хальмг келн

Кен ахан күндлн келдг,
Кетркә баһчудан тевчн келдг,
Эвтнь тәвәд, еңсгәр келдг
Эйлдг, һольшг хальмг келн.

Холын цууд нернь туурсн,
Хортна өмн хорхан уурсн,
Иньгин зүрк таалулҗ келдг
Иим сәәхн хальмг келн!

Өшәтнә өмнәс тосад зөрүлсн
Өлн җидин үзүр болгсн,
Өрч дотрк зүрк буульсн
Өрүд омгта хальмг келн.

Тосн кевтә илн келдг,
Торһ-томчар кеерүлн келдг,
Усн әдләр уһан келдг
Уул хальмг келн!

Модар цоксн метәр келдг,
Моһа кевтә хатхн келдг,
«Күд чолуг хамхлн А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница» келдг
Күчтә хальмг келн!

Магтад келхләрн – өргәд оркдг,
Мааҗад келхләрн – шавтадг.
Яснла харһсн сумн болсн
Янзта хальмг келн!..

Ирү седкләрн илдкн келдг,
Ичртә йовдлд игзәрләд оддг,
Үкләс әәлго – үнән келдг
Үннч хальмг келн!

Ходрад келхләрн хор буслһам
Ховдг хальмг келн!..
Шүвтрләд келхләрн шүүс дусам
Шүрүтә хальмг келн!..

Хар уснд өрм бәәлһм
Хальмг келм чимгтә,
Хуурмг худлчиг худгт суулһм
Хурц болчкад, омгта…

Аранзал хурдн Зеерд чини
Амһаһан кемләд агсрич,
Хальмг уул келн мини,
Хазаран бичә мөлтлүлич!

Мне нравится

25 мая 2010 в 11:10|Это А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница спам|Ответить

Диана Оджаева

Мендвт, кундта уурмуд! Би Баруна Баh Цоохра аамгас, Дааhна худгас. Торскн келан меднав.))) Кун болн - баhасн.

Мне нравится

25 мая 2010 в 13:23|Это спам|Ответить

Глеб Зернов-Тучко

Энд кюн бяянялм?

Мне нравится

25 мая 2010 в 21:54|Это спам|Ответить

Альбина Монхаева

мендут,невчкн мана тем "ицрж,оч")))би ода гертян сууhад,даладл санан толhад эргюлня.....
кодлмшяс иряд гертян хот чанх кергтя,болн нанд чидл тас уга(((невчкн амрчаhад,босх кергтя.....эн интернет тас намаг алх))))корк-корк....

Мне нравится

28 мая 2010 в 17:47|Это спам|Ответить

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentacgcpdx.html
documentacgcwof.html
documentacgddyn.html
documentacgdliv.html
documentacgdstd.html
Документ А вы (калмыки ) знаете ваш родной язык??? 2 страница