Тема 11. Фінансова санація підприємств

В процесі виконання цього завдання студент повинен:

1) дати оцінку підприємства з точки зору визнання його банкрутом, застосувавши 2-3 моделі оцінки ймовірності банкрутства;

2) зробити висновки стосовно фінансового стану підприємства з цього аспекту;

3) запропонувати підприємству можливі шляхи подолання кризового фінансового стану або систему.

Таблиця 3.7

Аналіз основних показників платоспроможності

№ з/п Назва показника Формула для розрахунку Показники
Початок періоду Кінець періоду
Величина власного оборотного капіталу Оборотні активи - Поточні зобов'язання
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції) / Кредиторська заборгованість
Коефіцієнт поточної ліквідності Оборотні активи / Поточні зобов'язання)
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Оборотні активи - Запаси) / Поточні зобов'язання)
Частка оборотних коштів у активах Оборотні активи Тема 11. Фінансова санація підприємств / Усього активів
Частка запасів в оборотних активах Запаси / Оборотні активи
Частка власних оборотних коштів у покритті запасів Власні оборотні кошти / Запаси
Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість

Таблиця 3.8

Аналіз відносних показників фінансової стійкості

№ з/п Показники фінансової стійкості Формула для розрахунку Показники
Початок періоду Кінець періоду
Коефіцієнт заборгованості Загальна сума заборгованості / Активи
Коефіцієнт фінансової стабільності Власний капітал / Позикові кошти (коротко- та довгострокові)
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) Власний капітал / Валюта балансу
Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов'язань Довгострокові зобов'язання / Власний капітал
Коефіцієнт фінансової залежності Активи / Власний капітал
Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу (Довгострокові кредити + Довгострокові позики) / (Власний Тема 11. Фінансова санація підприємств капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)


3.2. Дисципліна «Податкова система»

Рекомендований тематичний план

№ з/п Назва розділів і тем Кількість днів
Денна форма навчання Заочна форма навчання
41-44 ф 31 фп 41-43 зф 31 зфп
Сутність та види податків 0,5 0,5
Податок на додану вартість та акцизний податок 0,5 0,5
Податок на прибуток підприємства
Податок на доходи фізичних осіб
Плата за ресурси
Інші податки та податкові платежі
Податковий менеджмент
Разом:

1. Скласти схему, яка характеризує класифікацію податків і зборів, які сплачує підприємство. Проаналізувати структуру та динаміку податкових платежів підприємства за 2011 – 2013 роки. Визначити рівень податкового навантаження підприємства (заповнити таблицю 3.2.1).Таблиця 3.2.1.

Структура податкових платежів підприємства

Вид податку 20__ р. 20__ р.
Абсолютний показник Процент в загальному обсязі Тема 11. Фінансова санація підприємств платежів Абсолютний показник Процент в загальному обсязі платежів
Загальнодержавні податки
Місцеві податки та збори
Всього 100% 100%

2. Ознайомитись з порядком державної реєстрації та обліку платників ПДВ; порядки ведення бухгалтерського (податкового) обліку ПДВ на підприємстві особливостями обчислення та оплати податку по різних видах операцій; порядком складання податкової звітності. Довести методику обчислення сум ПДВ, акцизного податку, що підлягають перерахуванню в бюджет у вигляді структурно-логічної схеми.

3. Ознайомитись з порядком визначення оподатковуваного прибутку складом витрат виробництва; порядком розрахунку амортизаційних відрахувань; скласти таблицю, що характеризує склад доходів й витрат підприємства. На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку визначити розмір оподатковуваного прибутку та податку на прибуток Тема 11. Фінансова санація підприємств підприємства за звітний період.

Ознайомитись на підприємстві з порядком складання податкової звітності. Методику обчислення суми податкового зобов’язання по податку надати у вигляді структурно-логічної схеми.

4. Ознайомитись на підприємстві з механізмом та особливостями нарахування і сплатити ПДФО з особливих видів доходів.

До звіту додати характеристику видів податкових соціальних пільг (ПСП), залежно від категорії платників, наданих робітниками підприємства у вигляді таблиці 3.2.2.

Таблиця 3.2.2.

Податкові соціальні пільги на підприємстві

№ з/п Категорії робітників, які мають право на ПСП Розмір пільги, грн Кількість робітників, які мають права на ПСП
базова підвищена максимальна
1.
2.

Механізм оподаткування заробітної плати відобразити у вигляді структурно-логічної схеми.

Привести Тема 11. Фінансова санація підприємств приклад визначення сум утримань єдиного соціального внеску, а також сум податку на доходи фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць у вигляді таблиці 3.2.3

Таблиця 3.2.3

Нарахування утримань із доходів платника податку

Вид доходу Сума, що є базою для нарахування і утримання, грн Розмір утримань, грн
ПДФО ЄСВ

Ознайомитись з порядком складання податкової звітності підприємством

5. Ознайомитись зі складом ресурсних платежів підприємства, порядком їх стягання і перерахування в бюджет; навести методику обчислення сум ресурсних платників у вигляді структурно-логічних схем, та розрахувати суми платежів, що підлягають перерахуванню в бюджет за звітний період.

Ознайомитись з порядком складання податкової звітності по платежах.

6. Ознайомитись з Тема 11. Фінансова санація підприємств порядком обчислення та складання податкової звітності з місцевих податків та зборів. До звіту прикласти розрахунки податків.

7. Вказати законодавчу базу, що регламентує відповідність платників податків, види відповідальності за порушення податкового законодавства.

У табличній формі (таблиці 3.2.4, 3.2.5) охарактеризувати види відповідальності за порушення податкового законодавства

Таблиця 3.2.4

Адміністративна відповідальність

Вид адміністративного порушення Штраф на посадових осіб

Таблиця 3.2.5

Фінансова відповідальність за порушення податного законодавства

Вид порушення Сума штрафних санкцій

3.3. Дисципліна «Бюджетна система»

Рекомендований тематичний план

№ з/п Назва розділів і тем Кількість днів
Денна форма навчання Заочна форма навчання
41-44 ф 31 фп 41-43 зф 31 зфп
1. Бюджет як основний фінансовий план держави Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
2. Бюджетний устрій та побудова Тема 11. Фінансова санація підприємств бюджетної системи України Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання
3. Система доходів бюджету
4. Система видатків бюджету Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку
5. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу
6. Видатки бюджету на оборону та управління Видатки бюджету на обслуговування державного боргу
Разом


documentacgcpdx.html
documentacgcwof.html
documentacgddyn.html
documentacgdliv.html
documentacgdstd.html
Документ Тема 11. Фінансова санація підприємств